Zarządzenie nr 188/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000) oraz art. 4 ust.1 pkt 13 i 32a, art.11, art.13, art.14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650) w związku z uchwałą nr XXIV/133/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018” zmienionej uchwałą nr XLIV/68/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 roku.

zarządza się, co następuje:

§1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku”.

2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór oferty realizowanego zadania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

4. Wzór oświadczenia oferenta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Wzór zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

6. Ramowy wzór umowy na realizację przyznanego zadania publicznego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

7. Wzór sprawozdania z wykonania zadania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia

§2. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 21 dzień od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1. ust.2.

§3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone :

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, www.bip.um.wlocl.pl

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl i http://rewitalizacja.wloclawek.eu/

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. edukacji
i spraw społecznych.

§6. 1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian