Zarządzenie nr 170/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy:ul. Toruńskiej, stanowiącej część działki nr 71/2 KM 34 o pow. 800,00 m2 ,ul. Żytniej 60, stanowiącej część działki nr 17/1 KM 105 o pow. 18,00 m2 przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000) i art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, poz. 650, poz. 1000) oraz w związku z § 9 i § 11 Uchwały Nr VIII / 48 / 11 Rady Miasta Włocławka z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 2011 r., Nr 110, poz. 905, Nr 241, poz. 2257).

zarządza się, co następuje:

§1. Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze przetargowej nieruchomości wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.  Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek w budynkach przy Zielonym Rynku 11/13 i przy ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

 

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki miejskiej.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian