Zarządzenie Nr 16/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1571, poz.1815) i art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815) oraz art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 poz. 2215) w związku z § 5 pkt.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653) i z Uchwałą Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 7400)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 1 039 660 zł zaplanowany w budżecie Miasta Włocławek na rok 2020 w działach:
– 801 „Oświata i wychowanie” – rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”;
– 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, przeznacza się na :
– organizację szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, dofinansowanie dokształcania i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian