Zarządzenie nr 161/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r., poz. 506) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję przetargową zwaną dalej „ Komisją” w składzie.
Przewodnicząca: Magdalena Stefanowska
Członkowie: Katarzyna Laszuk, Aleksandra Kiełbasa, Joanna Gałka, Katarzyna Szychowska.
Celem prac Komisji jest przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie na czas nieoznaczony, części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy :

ul. Wiejskiej 39 a, oznaczonej jako działka nr 1 KM 77 o pow. 15,00 m 2

§ 2. Komisja, w postępowaniu o którym mowa w § 1 ma obowiązek stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian