Zarządzenie nr 159/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4a i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270 i poz.492.), w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U z 2018 r. poz. 1398.) i § 2 uchwały nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 1552).

zarządza się, co następuje:

§ 1. Nie wykonuje się przysługującego Gminie Miasto Włocławek prawa pierwokupu w stosunku do lokalu mieszkalnego nr 32 o łącznej powierzchni użytkowej 42,60 m2 wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 4260/208031 części w prawie własności nieruchomości wspólnej, położonej we Włocławku przy ulicy Królewieckiej 17, oznaczonej numerem działki 86/2 (Włocławek KM 50), będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 3075/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian