Zarządzenie nr 158/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego jeden lokal mieszkalny stanowiący własność Skarbu Państwa przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 11a, art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r., poz. 2204, poz. 2348 i z 2019 r. poz. 270, poz. 492) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511),  w związku z zarządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 548 / 2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa na rzecz najemcy

zarządza się, co następuje:

§1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym jeden lokal mieszkalny, stanowiący własność Skarbu Państwa, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek – Zielony Rynek 11/13 oraz przy ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest dana nieruchomość oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl. Przedmiotowy wykaz starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje także wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

§3. W wykazie wyznacza się termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowego lokalu, stosownie do treści art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§5.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian