Zarządzenie nr 158/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2018 r.w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 6 lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku, przeznaczonych do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia   1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 650, poz. 1000),  uchwały nr XXVI/143/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek, na okres dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą, po umowie zawartej    na czas oznaczony (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 4546),

zarządza się, co następuje:

§1. Przeznacza się do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 6 lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, objętych wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek  w budynku przy Zielonym Rynku 11/13 i przy ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej  a także na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki miejskiej.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian