Zarządzenie nr 148/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 maja 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane na terenie miasta Włocławek punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania w nich nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255),

zarządza się, co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 335 / 2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane na terenie miasta Włocławek punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania w nich nieodpłatnej pomocy prawnej  § 1 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

„ 3) Włocławek, ul. 3 Maja 22 – od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.00”.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

§3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 2016 r.

2. Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian