Zarządzenie Nr 135/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, 1571), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i poz. 284) oraz § 4 pkt 2 uchwały nr XXVI/143/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r., w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto  Włocławek, na okres dłuższy niż 3 lata  oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej  umowy  najmu z tym samym najemcą, po umowie zawartej na czas oznaczony (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2016 r. poz. 4546 oraz z 2020 r. poz. 694 ).

zarządza się co następuje :

§1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy, w trybie bezprzetargowym stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, objęty wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu, podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian