Zarządzenie nr 132/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r., poz.130), uchwały XXIII/95/2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku oraz nadania jej statutu,

zarządza się, co następuje:

§1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 1/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku:

w § 5 ust. 1 po pkt 18 dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
„19) ochrona danych osobowych pracowników w związku z ich przetwarzaniem w ramach wykonywanych zadań statutowych określonych dla Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych”.

2. W § 9 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) wieloosobowe stanowiska ds. ochrony danych osobowych”

W § 10 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Do zadań na wieloosobowych stanowiskach ds. ochrony danych osobowych należy:

1) monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków,

2) informowanie administratora, podmiot przetwarzający oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na podstawie ogólnego rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie,

3)  szkolenie pracowników Centrum oraz jednostek obsługiwanych przez Centrum, uczestniczących w operacjach przetwarzania,

4) udzielanie wskazówek administratorowi w zakresie wdrażania odpowiednich i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe,

5) identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem, jego ocenę pod kątem źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia (u administratora i podmiotu przetwarzającego),

6) przeprowadzanie systematycznych audytów w Centrum oraz w jednostkach obsługiwanych przez Centrum,

7) udzielanie na żądanie administratora zaleceń w zakresie oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,

8) branie udziału w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących ochrony danych osobowych,

9) współpraca z organem nadzorczym (UODO),

10) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,

11) koordynowanie zgłoszeń zbiorów danych osobowych do organu nadzorczego,

12) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu ochrony danych osobowych,

13) bieżący przegląd procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych,

14) nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń i sprzętu, w których przetwarzane są dane osobowe,

15)  gromadzenie informacji o zaistniałych naruszeniach u administratora i podmiotu przetwarzającego,

16)  archiwizacja dokumentów.”

4. W załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku dodaje się w schemacie struktury organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku odpowiednio „wieloosobowe stanowiska ds. ochrony danych osobowych”.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku.

§3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji w BIP Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian