Zarządzenie Nr 13/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398) oraz Uchwały nr LI/136/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komitet Rewitalizacji w następującym składzie:
1. Przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji:
1) Marzena Afeltowska – Gruchot
2) Monika Kacprzak

2. Przedstawiciele podmiotów działających w sektorze mieszkaniowym na obszarze rewitalizacji (właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego):
1) Mariusz Bednarek

3. Przedstawiciele mieszkańców Gminy Miasto Włocławek spoza obszaru rewitalizacji:
1) Juliusz Czachorowski
2) Anna Lewandowska
3) Artur Struciński

4. Przedstawiciele podmiotów prowadzących bądź zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą:
1) Hanna Jakubowska
2) Marcin Krajewski
3) Paweł Markiewicz

5. Przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasto Włocławek działalność społeczną, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) Ewelina Brodzińska
2) Krzysztof Gapski
3) Marian Kazimierz Ochociński

6. Przedstawiciele podmiotów branżowych związanych z architekturą, urbanistyką, inżynierią budownictwa, prowadzących swoją działalność na obszarze Gminy Miasto Włocławek:
1) Artur Baranowski
2) Paweł Kujawa

7. Przedstawiciele Gminy Miasto Włocławek i jej jednostek organizacyjnych:
1) Jarosław Biegała
2) Piotr Grudziński
3) Lidia Piechocka – Witczak
4) Jolanta Stańczak

8. Przedstawiciele Rady Miasta Włocławek:
1) Jarosław Hupało
2) Dariusz Jaworski
3) Krystian Łuczak

9. Przedstawiciele instytucji realizującej na terenie Miasta Włocławek zadania z zakresu rynku pracy, w tym przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji osób bezrobotnych:
1) Anna Jackowska

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się p. o. Dyrektora Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. 1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian