Zarządzenie nr 128/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz.2232 z 2018 r.poz.130) oraz art.4 ust.1 pkt.17,art.11, art.13, art.14,art. 15  i art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,poz.650) w związku z Uchwałą Nr XXIV/133/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października  2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2018”.

Zarządza się, co następuje:

§1.1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert nr 2 na realizację  zadania publicznego w zakresie powierzenia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej, zgodnie z art.3 ust.2  i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.Wzór umowy na realizację przyznanego zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4.Wzór oświadczenia oferenta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5.Wzór zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2.Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 21 dzień od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1.

§3.Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone :

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,

2)  na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl

3)  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

§4.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek.

§5.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§6.1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian