Zarządzenie nr 1/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r., poz., poz. 446, poz. 1579), uchwały XXIII/95/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016 r.w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku oraz nadania jej statutu,

zarządza się, co następuje:

§1. Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku.

§3.1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.  Zarządzenie podlega publikacji w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian