Zarządzenie Nr 117/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową zwaną dalej „Komisją” w składzie : Przewodniczący: Magdalena Stefanowska
Członkowie: Katarzyna Laszuk
Iwona Bieńkowska
Anna Graczykowska
Aleksandra Kiełbasa

Celem Komisji jest przeprowadzenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Jazowskiej, oznaczonej jako działka nr 9/2 (Włocławek KM 120) o pow. 0,0858 ha.

§ 2. Komisja w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ma obowiązek stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 306/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian