Zarządzenie nr 114/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Włocławek”

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) i § 5 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.
poz. 936 i 2437)

zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się „Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Włocławek” w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§2. Traci moc zarządzenie nr 99/2013 Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Włocławek”.

§3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania jego treści do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian