Zarządzenie Nr 09/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Miasto Włocławek

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, łącząc się w żalu z mieszkańcami Gdańska, ogłasza się okres żałoby na terenie miasta Włocławek od 15 stycznia 2019 r. do 17 stycznia 2019 r.

§ 2. Na znak żałoby na budynkach Urzędu Miasta oraz budynkach jednostek organizacyjnych flagi zostaną opuszczone do połowy masztu.

§ 3. Ze względu na żałobę, o której mowa w § 1, zaleca się odwołanie wszystkich imprez o charakterze rozrywkowym, organizowanych przez instytucje miejskie.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian