Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zakup, dostarczenie sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzenie wymaganych szkoleń na dostarczonym sprzęcie dla placówki objętej projektem- Zespół Szkól nr 3 we Włocławku, w ramach projektu pn. „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 z podziałem na 2 zadania

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek

Nazwa zadania: Zakup, dostarczenie sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzenie wymaganych szkoleń na dostarczonym sprzęcie dla placówki objętej projektem- Zespół Szkól nr 3 we Włocławku, w ramach projektu pn. „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 z podziałem na 2 zadania

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail: edukacja[at]um[dot]wloclawek[dot]pl; jgoluchowska[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Telefon: +48 (54) 414 40 18

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian