Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-02-21 10:40:06 Raport końcowy z procesu partycypacyjnego planowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek Szczegóły
2 2018-02-20 16:43:56 Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji Włocławka Szczegóły
3 2018-02-20 15:33:17 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Chłodnej 33 / Pustej 40 we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332; tekst jednolity)* Data wpływu… Szczegóły
4 2018-02-20 15:30:56 Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w miejscowości Włocławek” na działce o nr 4/40 obręb Kawka. (2/post/2018) Szczegóły
5 2018-02-20 14:49:33 Zarządzenie nr 44/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2017 r. poz.1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r.poz.130 ) oraz… Szczegóły
6 2018-02-20 12:02:33 Zarządzenie nr 43/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz.… Szczegóły
7 2018-02-20 11:07:32 URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY ZAPRASZA na konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Stodólnej , Polnej , Żytniej , pomiędzy ulicami : Okrężną , Łęgską ,Składową , Celulozową , Zagajewskiego , ponownie Celulozową , Barską i Wojskową. Miejsce konsultacji Gimnazjum Nr 14 Plac Staszica 1 dnia 26 lutego 2018r. godz. 17:00 (świetlica) Szczegóły
8 2018-02-20 09:14:18 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (36/dec/2018) Szczegóły
9 2018-02-19 14:24:04 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (39/wnio/2018) Szczegóły
10 2018-02-19 14:21:19 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Fredry 8 dz. nr 26 KM 74/2. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku… Szczegóły
11 2018-02-19 13:36:57 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Nazwa zadania inwestycyjnego: Program" Okna " - wymiana okien w placówkach oświatowo- wychowawczych Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek Nazwa zadania inwestycyjnego: Program" Okna " - wymiana okien w placówkach oświatowo- wychowawczych Adres… Szczegóły
12 2018-02-19 12:55:42 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 28, 30, 32 - dz. nr 13/16 obręb Włocławek KM 33 Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 10 i  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku… Szczegóły
13 2018-02-19 12:54:52 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9, 11, 13 - dz. nr 13/14 obręb Włocławek KM 33 Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 83a… Szczegóły
14 2018-02-19 12:53:41 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 49a, 53a, 53b, 53c - dz. nr 18/8 obręb Włocławek KM 34 Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku… Szczegóły
15 2018-02-19 11:30:49 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (35/dec/2018) Szczegóły
« 1 2 3 4 368 369 370 »