Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-11-18 14:48:07 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030. Szczegóły
2 2019-11-18 14:31:05 Otwarty konkurs ofert nr 2 na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania . Zarządzenie nr 464/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia 2 konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie… Szczegóły
3 2019-11-18 14:25:52 Zarządzenie nr 464/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia 2 konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania . Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.… Szczegóły
4 2019-11-18 10:14:39 Projekt budżetu Miasta Włocławek na 2020 rok. Szczegóły
5 2019-11-18 09:08:16 „Różne światy - jedna tradycja" oferta złożona przez Fundację na Rzecz rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku "Vladislawia". Uwagi do ww. oferty można składać w terminie 7 od dnia publikacji, w formie elektronicznej lub pisemnie (osobiste dostarczenie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12, pokój… Szczegóły
6 2019-11-15 13:45:03 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (208/dec/2019) Szczegóły
7 2019-11-15 12:20:52 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Planty 10. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z… Szczegóły
8 2019-11-15 12:15:27 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budowę instalacji odwadniania osadów podekarbo-nizacyjnych w ANWIL S.A., na terenie działek nr 108, 110 obręb Azoty po¬łożonych przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku. Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko… Szczegóły
9 2019-11-15 12:12:25 Informacja: Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez ANWIL S.A. reprezentowaną przez Pana Waldemara Kowalskiego, decyzją Nr 443/19 z dnia 14.11.2019 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę instalacji odwadniania osadów podekarboni-zacyjnych w ANWIL S.A., na terenie działek nr 108, 110 obręb Azoty po¬łożo¬nych przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku. Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na… Szczegóły
10 2019-11-15 11:50:47 Przebudowa ulicy Chełmickiej realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa dróg gminnych Szczegóły
11 2019-11-15 10:56:40 Decyzja (207/dec/2019) Szczegóły
12 2019-11-15 10:52:58 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (206/dec/2019) Szczegóły
13 2019-11-15 09:58:46 Zawiadomienia Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14.11.2019 r. (znak: UA.WZ.6730.66.2019) o zmianie zakresu inwestycji na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy reprezentowanej przez Panią Magdalenę Jarczykowską z „budowa budynku biurowo – garażowo – magazynowego wraz z budową dwóch parkingów na około 5 miejsc postojowych i na około 15 miejsc postojowych oraz budowa dwóch wiat magazynowych i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 42/1 i 35/17 obręb Włocławek KM 29 przy ul. Toruńskiej 91a we Włocławku” umieszczenie zawiadomienia Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14.11.2019 r. (znak: UA.WZ.6730.66.2019) o zmianie zakresu inwestycji na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy reprezentowanej przez… Szczegóły
14 2019-11-15 07:42:42 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Arentowicza 5. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z… Szczegóły
15 2019-11-14 15:11:17 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (205/wnio/2019) Szczegóły
« 1 2 3 4 600 601 602 »