Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023

W związku z wystąpieniami Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku oraz  Wiceprezesa Sądu Okręgowego we Włocławku, Rada Miasta Włocławek rozpoczęła procedurę wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

Wobec powyższego liczba ławników sądowych do Sądu Rejonowego – Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wynosi 2 osoby oraz do Sądu Okręgowego we Włocławku  – Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 2 osoby.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2020 roku.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (informacja winna być opatrzona datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia);
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (oświadczenie winno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia);
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (oświadczenie winno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia);
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zaświadczenie winno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia);
 • dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. (Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście);
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, Ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Opłaty

Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa

Ławnikiem może zostać ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu, województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu, tj.

 • poniedziałek, środa, czwartek: w godz. od 7.30 do 15.30
 • wtorek: w godz. od 7.30 do 17.00
 • piątek: w godz. od 7.30 do 14.00

w Biurze Rady Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 w pokojach nr 22 i 23 – II piętro, budynek B.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są w Biurze Rady Miasta pod nr tel.:

54-414-43-51,             54-414-42-74,             54-414-43-75,

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta Włocławek po 30 czerwca 2020 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Procedurę regulującą wybory ławników stanowi ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (DZ. U. z 2020 r. poz. 365 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 roku Nr 121, poz. 693).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian