Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
15.10.2019 30.10.2019 Przebudowa ulicy Krokusowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych” Szczegóły
14.10.2019 29.10.2019 Przebudowa chodników – z podziałem na 2 zadania Szczegóły
01.10.2019 14.10.2019 Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO Szczegóły
19.09.2019 04.10.2019 Kontynuacja budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych Szczegóły
17.09.2019 02.10.2019 Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 – III postępowanie Szczegóły
12.09.2019 07.10.2019 Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej – III postępowanie Szczegóły
11.09.2019 26.09.2019 Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 we Włocławku Szczegóły
09.09.2019 24.09.2019 „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla 6 włocławskich zespołów szkół zawodowych uczestniczących w projekcie pn. „Włocławek Zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, nr projektu RPKP.10.02.03-04-0003/17-00 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek” Szczegóły
09.09.2019 17.09.2019 Dostawa tablic rejestracyjnych w latach 2019-2021 oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku Szczegóły
05.09.2019 20.09.2019 Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej i Informacji Turystycznej Szczegóły
03.09.2019 18.09.2019 Przebudowa i budowa ciągów komunikacyjnych wraz z budową stanowisk postojowych przy ulicy Płockiej oraz ulicy Ptasiej z podziałem na 2 zadania Szczegóły
08.08.2019 23.08.2019 Przebudowa ulicy Figowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych” Szczegóły
05.08.2019 13.08.2019 Dostawa wyposażenia do żłobka integracyjnego w ramach zadania pn. „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe wraz z wyposażeniem” – II postępowanie Szczegóły
01.08.2019 19.08.2019 Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 – II postępowanie Szczegóły
25.07.2019 02.08.2019 Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »