Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
26.09.2017 Decyzje (188/dec/2017) Zezwolenie na transport odpadów dla: TB-Transport Usługi Handel, Tomasz Bąkowski, ul.Św. Antoniego 29/5, 87-800 Włocławek Szczegóły
16.08.2017 Wniosek (198/wnio/2017) Wniosek o udzielenie Gminie Miasto Płock pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z Mostu Solidarności w Płocku poprzez wylot o ø 400 mm zlokalizowany na dz. nr 6/30 obręb Radziwie/Miasto Płock do rowu R-2A. Szczegóły
25.09.2017 Decyzja (187/dec/2017) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” na usunięcie 5 szt. drzew gat.: klony jesionolistne, jarzęby pospolite, wierzba biała z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 8 (dz. nr 116/107 KM 32 obręb Włocławek). Szczegóły
25.09.2017 Decyzja (186/dec/2017) Decyzja zezwalająca na usunięcie 6 szt. drzew gat.: olchy czarne, klon zwyczajny, czeremcha zwyczajna z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „RYBNICA” położonego we Włocławku przy ul. Leśnej. Szczegóły
14.09.2017 Decyzje (185/dec/2017) Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Grodzkiej od km 2+140 do km 3+250 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, we Włocławku, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych we Włocławku, tworzących pas drogowy:

1) nowo powstałych działkach ewidencyjnych:
- dz. nr 11/18 obręb Włocławek KM 3 (powstała z działki nr 11/15),
- dz. nr 2/16 obręb Włocławek KM 4 (powstała z działki nr 2/15),

2) istniejących działkach ewidencyjnych:
- dz. nr 14 obręb Włocławek KM 2,
- dz. nr 9/3, 10/5, 12 obręb Włocławek KM 3
- dz. nr 1/20, 3/2, 4/6, 23 obręb Włocławek KM 4
Szczegóły
18.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji (197/wnio/2017) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. sosny z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Rybnica” przy ul. Leśnej 1 (dz. 1/3 KM 122/2 obręb Włocławek). Szczegóły
20.09.2017 Decyzja (184/dec/2017) Decyzja zezwalająca Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na usunięcie 67 szt. drzew gat.: sosny zwyczajne, brzozy brodawkowate, jesion wyniosły, topola osika, jarząb pospolity z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej (dz. nr 2/33 KM 124/1). Szczegóły
18.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji (196/wnio/2017) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunek klon jesionolistny Szczegóły
24.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji (195/wnio/2017) Wniosek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku o wydanie zezwolenia na usunięcie 71 szt. drzew gat. sosny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49 (dz. 2/33 KM 124/1). Szczegóły
15.09.2017 Decyzje (183/dec/2017) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Artmir Sp. z o. o. pozwolenia na budowę 43 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym (w tym doziemnych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz dróg), na terenie działek nr 437/7, 437/8, 437/9, 437/10, 437/11, 437/12, 437/13, 437/14, 437/15, 437/16, 437/17, 437/18, 437/19, 437/20, 437/21, 437/22, 437/23, 437/24, 437/25, 437/26, 438/11, 438/12, 438/13, 438/14, 438/15, 438/16, 438/17, 438/18, 438/19, 438/20, 438/21, 438/22, 438/29, 438/30, 438/31, 438/32, 438/33, 438/34, 438/35, 438/36, 438/37, 438/38, 438/39, 438/40, 438/41, 438/42, 438/43, 438/44, 438/45, 438/46, 438/47, 438/48, 438/49, 438/50, 438/51 obręb Michelin KM 1 przy ul. Falbanka we Włocławku, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa zespołu 50 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym, na terenie działek nr 437/7, 437/8, 437/9, 437/10, 437/11, 437/12, 437/13, 437/14, 437/15, 437/16, 437/17, 437/18, 437/19, 437/20, 437/21, 437/22, 437/23, 437/24, 437/25, 437/26, 438/4, 438/5, 438/6, 438/7, 438/8, 438/9, 438/10, 438/11, 438/12, 438/13, 438/14, 438/15, 438/16, 438/17, 438/18, 438/19, 438/20, 438/21, 438/22, 438/29, 438/30, 438/31, 438/32, 438/33, 438/34, 438/35, 438/36, 438/37, 438/38, 438/39, 438/40, 438/41, 438/42, 438/43, 438/44, 438/45, 438/46, 438/47, 438/48, 438/49, 438/50, 438/51 obręb Michelin KM 1 przy ulicy Falbanka we Włocławku". Szczegóły
13.09.2017 Decyzja (182/dec/2017) Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew gat. świerk , ROD im. „MONIUSZKO” – działka 1/2 obręb Włocławek KM 67 Szczegóły
14.09.2017 Decyzja (181/dec/2017) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości dz. nr 42/101 KM 29 położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 91 - 95. Szczegóły
14.09.2017 Decyzje (180/dec/2017) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Artmir Sp. z o. o. pozwolenia na budowę trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym, na terenie działek nr 438/1, 438/2, 438/3 obręb Michelin KM 1 przy ulicy Falbanka we Włocławku. Szczegóły
18.08.2017 wniosek o wydanie decyzji (194/wnio/2017) zmiana decyzji Prezydenta Miasta Włocławek o pozwoleniu na budowę: Nr 244/12 z dnia 5 lipca 2012r., Nr 384/2015 z dnia 29 września 2015r. i Nr 174/2016 z dnia 6 czerwca 2016r. oraz zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego na „Modernizację, przebudowę i rozbudowę Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” (w tym budowę dróg pożarowych oraz zjazdu z ulicy Wienieckiej, budowę miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych i zbiornika podziemnego)” - w ramach zadania: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (adaptacja budynków Nr 9, 7,12) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popieuszki we Włocławku w formule zaprojektuj i wykonaj” – adaptacja budynku nr 7 na cele skoordynowanej opieki rehabilitacyjnej pacjentów poszpitalnych i ambulatoryjnych, na terenie działek nr 2/1, 2/32, 2/33 i 4/1 obręb Włocławek KM 124/1 przy ulicy Wienieckiej 49 we Włocławku.
Szczegóły
11.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji (193/wnio/2017) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 12/14 (dz. 50/1 KM 30). Szczegóły
« 1 2 3 4 116 117 118 »