SO19 – Nadanie numeru pesel

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich
  • Termin załatwienia Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
  • Osoba kontaktowa Michał Politowski, Wiesława Paśniewska, Michał Szubiński
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Wydział Spraw Obywatelskich
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   Ewidencja Ludności - pokój 6, budynek B, I piętro
  • Telefon kontaktowy 54 414 – 42 – 51, 414 – 44 – 80, 414 – 43 – 96
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Wydział Spraw Obywatelskich
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
  • Wymagane dokumenty 1. przy zameldowaniu
   - formularz „Zgłoszenie pobytu stałego" lub „Zgłoszenie pobytu czasowego"
   - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców - paszport oraz jeden z dokumentów: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy
   - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) np. akt notarialny,
   umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
   2. dla osób zobowiązanych do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów
   (przez złożenie wniosku)
   - wniosek o nadanie numeru PESEL
   - wskazanie podstawy prawnej
   - odpis skrócony aktu urodzenia
   - odpis skrócony aktu małżeństwa
   - dowód osobisty lub paszport
   - zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku osób niezameldowanych)
  • Opłaty Nie podlega opłacie
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje
  • Uwagi

   Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
   Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie przy wykonaniu obowiązku
   meldunkowego, a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego, obywatelom polskim na terytorium RP oraz poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości. Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych
   przepisów (na ich wniosek). Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL jest organ gminy, który dokonał zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania, organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy.

   W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.
   Osoba składa umotywowany pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dane we wniosku (np. paszport, akty stanu cywilnego) do właściwego organu gminy. We wniosku o nadanie numeru PESEL należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. W przypadku, gdy jakiś podmiot (np. bank, ZUS)wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru.

  • Podstawa prawna
   • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r., poz. 657 ze zm.)
   • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2017. poz. 1464 ze zm.)
   • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie  nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984)
   • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017r., poz. 2411)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian