Program EKOpiec 2018

Pismem z dnia 15 listopada 2018 r. Gmina Miasto Włocławek przekazała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu rozliczenie obejmujące złożenie wniosku o uruchomienie dotacji w ramach Programu priorytetowego EKOpiec2018 oraz przedłożenie zestawienia faktur/rachunków na realizację zadań wraz z oświadczeniem o zweryfikowaniu dokumentacji (przekazanej przez Beneficjentów końcowych projektu) pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.  Aktualnie gmina oczekuje na dokonanie przez Wojewódzki Fundusz bezgotówkowej (przelewem na konto gminy) wypłaty dotacji w wysokości 128 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych), co będzie podstawą do wypłat dotacji dla Beneficjentów końcowych projektu.

W dniu 8 listopada 2018 r. Gmina Miasta Włocławek podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowę dotacji  w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąty tysięcy złotych) na zadanie realizowane w ramach Programu priorytetowego EKOpiec2018 pn. „Wymiana  źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasto Włocławek”.

Do niniejszego programu zostało zakwalifikowanych 75 Beneficjentów końcowych (osób fizycznych), jednak z uwagi na rezygnację z ww. projektu 11 osób, zmieniła się kwota dotacji, która obecnie wynosi: 128 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

Od dnia 29 czerwca 2018 r. Gmina Miasto Włocławek zawiera umowy z 75 Beneficjentami końcowymi (mieszkańcami Włocławka) o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła zasilanego paliwem stałym w budynku lub lokalu mieszkalnym na terenie Gminy Miasto Włocławek w ramach Programu priorytetowego EKOpiec2018.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozytywnie rozpatrzył wniosek, jaki Gmina Miasto Włocławek złożyła o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Włocławek”. W efekcie tej decyzji gmina otrzymała promesę na dofinansowanie w wysokości 150.000,00 zł.

Zakończono nabór na dofinansowanie wymiany ogrzewania

W dniu 15.02.2018 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Włocławek.

Urząd Miasta Włocławek zebrał wymaganą ilość wniosków, czyli  75 sztuk.

Do dnia 15.03.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków na tzw. Listę rezerwową.

Gmina Miasto Włocławek ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 12 lutego 2018 r. do dnia 15 marca 2018 r., z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec skróceniu, w przypadku skompletowania wymaganej ilości wniosków (ok. 75 sztuk), z uwagi na ograniczenia środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Liczy się kolejność składanych wniosków.

I. Warunki składania wniosków:

1. Wniosek musi zostać złożony w formie przygotowanego Formularza, który można pobrać:

· za pośrednictwem strony internetowej www.wloclawek.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Środowisko, informacje, wykaz danych pn. „Program EKOpiec 2018”;

· osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek (Wydział Środowiska) ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek, I piętro, pokój nr 19/20;

· osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek (Biuro Obsługi Mieszkańców, stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Środowiska) Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, holl/budynek B.

2. Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane po okresie naboru nie będą rozpatrywane.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski, tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku.

4. Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż źródła na paliwa stałe.

5. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym obok ogrzewania węglowego istnieje już inne alternatywne ekologiczne źródło ciepła (np. piec na gaz lub inne ogrzewanie wymienione w punkcie III).

6. Wnioski wraz z załącznikami można składać w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, I piętro, pokój nr 19/20, bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.

7. Szczegółowych informacji na temat naboru udziela pracownik Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Włocławek w godzinach pracy Urzędu (tel. 54 414 43 07), adres email: srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

WAŻNE! Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018.

II. Kto może się ubiegać o dofinansowanie:

· Osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Miasto Włocławek, na której planowana jest wymiana źródła ciepła, tj.: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, stanowiący budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

III. Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na:

· Kotły na paliwa stałe 1)
· Kotły gazowe 2)
· Kotły olejowe 2)
· Kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym)
· Podłączenie do sieci ciepłowniczej

Dotacja (koszt kwalifikowany) obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.

WAŻNE! Program EKOpiec 2018 nie obejmuje wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków oraz zabudowy gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.

WAŻNE! Objaśnienia:

1)   Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:

1) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW –Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub

2) klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz

3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.

2)  Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013
z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz 3 zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

IV. Wysokość dofinansowania

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji wynosi:

· z budżetu Gminy Miasto Włocławek 2 000 zł,

· ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2 000 zł, łącznie 4 000 zł, lecz nie więcej niż do wysokości poniesionych kosztów.

WAŻNE! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację), po przekazaniu środków przez WFOŚiGW w Toruniu.

V. Działania po stronie Gminy

· Złożenie w imieniu Mieszkańców do WFOŚiGW w Toruniu wniosku o dotację celową na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych,

·  W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku (otrzymania dotacji w postaci promesy) podejmowane będą następujące działania: o podpisanie umowy przez Gminę z WFOŚiGW w Toruniu o przyznanie dotacji, o podpisanie umowy przez Gminę z Mieszkańcem.

VI. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

Po wykonaniu zadania, Wnioskodawca, czyli Beneficjent końcowy przedkłada do Urzędu Miasta Włocławek Wniosek o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami wskazanymi w Formularzu wniosku o przyznanie dotacji celowej oraz wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z zapisami Umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji.

Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów nastąpi podpisanie protokołu z wykonania zadania  (co nastąpi po przeprowadzeniu oględzin z wykonania zadania pod katem zgodności z Umową).

Przekazanie Beneficjentowi końcowemu dotacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty przekazania środków na rachunek Gminy Miasto Włocławek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wzór Wniosku o rozliczenie dotacji stanowi załącznik do Umowy o udzielenie dotacji.

VIII. Informacje o środkach odwoławczych

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>