Prezydenta Miasta Włocławek informuję o przyjęciu Uchwały Nr XIX/3/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Stodólnej, Polnej, Żytniej, pomiędzy ulicami: Okrężną, Łęgską, Składową, Celulozową, Zagajewskiego, ponownie Celulozową, Barską i Wojskową

INFORMACJA

Prezydenta Miasta Włocławek

Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 t.j. z późn. zm.), informuję  o przyjęciu Uchwały Nr XIX/3/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Stodólnej, Polnej, Żytniej, pomiędzy ulicami: Okrężną, Łęgską, Składową, Celulozową, Zagajewskiego, ponownie Celulozową, Barską i Wojskową, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, a także z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.

Dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (pokój 410, IV piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.bip.um.wlocl.pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian