Prezydent Miasta Włocławek informuje, że Gmina Miasto Włocławek ma zamiar użyć nieruchomość położoną we Włocławku przy ulicy: Myśliwskiej, Papieżka

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 136 ust. 2, w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Prezydent Miasta Włocławek

informuje, że Gmina Miasto Włocławek ma zamiar użyć nieruchomość położoną we Włocławku przy ulicy:

 1. Myśliwskiej, oznaczoną jako działka nr 44/12 (Włocławek KM 112/2) o pow. 0,1382 ha, na inny cel niż określony w umowie sprzedaży – akcie notarialnym z dnia 2 listopada 1976 r., A nr 5644/1976 o sprzedaży nieruchomości i przepisów ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Na mocy powyższego nastąpiło przeniesienie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa – Włocławskich Zakładów Dziewiarskich Przemysłu Terenowego im. Pelagii Słotwińskiej z siedzibą we Włocławku, nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kostki Napierskiego 79”a”, oznaczonej wówczas jako działka nr 44/1 (Włocławek KM 112/2), stanowiącej własność Pani Heleny Gawłowskiej i Pani Zofii Frasińskiej,
 2. Myśliwskiej, oznaczoną jako działka nr 35/2 (Włocławek KM 112/2) o pow. 0,1019 ha, na inny cel niż określony w umowie sprzedaży – akcie notarialnym z dnia 7 kwietnia 1977 r., A nr 1820/1977 o sprzedaży nieruchomości i przepisów ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Na mocy powyższego nastąpiło przeniesienie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa – Włocławskich Zakładów Dziewiarskich Przemysłu Terenowego im. Pelagii Słotwińskiej z siedzibą we Włocławku, nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Myśliwskiej 14, oznaczonej wówczas jako działka nr 35 (Włocławek KM 112/2), stanowiącej własność Państwa Heleny i Bolesława małż. Koperkiewicz,
 3. Papieżka 79, oznaczoną jako działka nr 44/7 (Włocławek KM 112/2) o pow. 0,1120 ha, na inny cel niż określony w umowie sprzedaży – akcie notarialnym z dnia 7 kwietnia 1977 r., A nr 1830/1977 o sprzedaży nieruchomości i przepisów ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Na mocy powyższego nastąpiło przeniesienie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa – Włocławskich Zakładów Dziewiarskich Przemysłu Terenowego im. Pelagii Słotwińskiej z siedzibą we Włocławku, nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kostki Napierskiego 79, oznaczonej wówczas jako działka nr 44/2 (Włocławek KM 112/2), stanowiącej własność: Pani Władysławy Wasierzyńskiej w udziale 4/6 części, Pana Kazimierza Wasierzyńskiego w udziale do 1/6 części oraz Pani Krystyny Szurpity w udziale do 1/6 części,
 4. Myśliwskiej, oznaczonej jako działka nr 44/14 (Włocławek KM 112/2) o pow. 0,1500 ha, na inny cel niż określony w umowie sprzedaży – akcie notarialnym z dnia 7 kwietnia 1977 r., A nr 1830/1977 o sprzedaży nieruchomości i przepisów ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Na mocy powyższego nastąpiło przeniesienie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa – Włocławskich Zakładów Dziewiarskich Przemysłu Terenowego im. Pelagii Słotwińskiej z siedzibą we Włocławku, nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kostki Napierskiego 79, oznaczonej wówczas jako działka nr 44/2   (Włocławek KM 112/2), stanowiącej własność: Pani Władysławy Wasierzyńskiej w udziale 4/6 części, Pana Kazimierza Wasierzyńskiego w udziale do 1/6 części oraz Pani Krystyny Szurpity w udziale do 1/6 części,
 5. Myśliwskiej, oznaczonej jako działka nr 32/5 (Włocławek KM 112/2) o pow. 0,1908 ha, na inny cel niż określony w umowie sprzedaży – akcie notarialnym z dnia 25 kwietnia 1989 r., A nr 1207/89. Na mocy powyższego nastąpiło przeniesienie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa, z przeznaczeniem pod bazę remontowo – konserwacyjną W.S.M., nieruchomości położonej we Włocławku, oznaczonej wówczas jako działka 32/3 (Włocławek KM 112/2), stanowiącej własność: Pana Józefa Ochocińskiego, Pani Jadwigi Górskiej, Pani Marii Myszyńskiej, Pani Danuty Kopaczewskiej, Pani Heleny Wieczorkiewicz, Pana Wiesława Wieczorkiewicza, Pani Krystyny Góralskiej, Pana Mariana Wieczorkiewicza, Pani Mirosławy Wasilewskiej, Pani Władysławy Masłowskiej, Pana Wojciecha Wieczorkiewicza, Pani Ireny Wieczorkiewicz, Pani Zofii Szczepanik, Pani Elżbiety Groblewskiej, Pani Teresy Jarzębowskiej, Pani Haliny Podolskiej, Barbary Wieczorkiewicz w udziale 18816/26880 części nieruchomości,
 6. Myśliwskiej, oznaczonej jako działka nr 32/5 (Włocławek KM 112/2) o pow. 0,1908 ha, na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu znak G-8220-38/88 z dnia 17 kwietnia 1988 r. Na mocy powyższego nastąpiło przeniesienie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa, z przeznaczeniem pod bazę remontowo – konserwacyjną W.S.M., nieruchomości położonej we Włocławku, oznaczonej wówczas jako działka 32/3 (Włocławek KM 112/2), stanowiącej własność:  Pana Franciszka Ziółkowskiego w udziale 6720/26880 części nieruchomości oraz Pana Zdzisława Ochocińskiego w udziale 1344/26880 części nieruchomości,
 7. Myśliwskiej, oznaczonej jako działka nr 56/7 (Włocławek KM 112/2) o pow. 0,7376 ha, na inny cel niż określony w umowie sprzedaży – akcie notarialnym z dnia 25 lipca 1988 r., A nr 2414/88. Na mocy powyższego nastąpiło przeniesienie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa, z przeznaczeniem pod bazę remontowo – konserwacyjną W.S.M., nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kostki Napierskiego 75, oznaczonej wówczas jako działka 56/3 (Włocławek KM 112/2), stanowiącej własność Pana Zbigniewa Wieczorkiewicza s. Henryka, Pana Stefana Wieczorkiewicza, Pana Tadeusza Wieczorkiewicza, Pani Janiny Majchrzak, Pana Zbigniewa Wieczorkiewicza s. Kazimierza, Pana Jerzego Wieczorkiewicza, Pani Zenobii Wieczorkiewicz, Pani Henryki Lewandowskiej, Pani Zuzanny Wieczorkiewicz,
 8. Papieżka 81, oznaczonej jako działka nr 34/3 (Włocławek KM 112/2) o pow. 0,1623 ha, na inny cel niż określony w umowie sprzedaży – akcie notarialnym z dnia 24 czerwca 1975 r., A nr 4162/1975, o sprzedaży nieruchomości i przepisów ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Na mocy powyższego nastąpiło przeniesienie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa – Włocławskich Zakładów Dziewiarskich Przemysłu Terenowego im. Pelagii Słotwińskiej z siedzibą we Włocławku, nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kostki Napierskiego 81, oznaczonej wówczasjako działka nr 34 (Włocławek KM 112/2), stanowiącej własność Pani Janiny Genert,
 9. Myśliwskiej, oznaczonej jako działka nr 25/14 (Włocławek KM 112/2) o pow. 0,2040 ha, na inny cel niż określony w umowie sprzedaży – akcie notarialnym z dnia 19 września 1988 r., A nr 1368/88 o sprzedaży nieruchomości i przepisów ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r,  o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. Na mocy powyższego nastąpiło przeniesienie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa, z przeznaczeniem pod bazę remontowo – konserwacyjną W.S.M., nieruchomości położonej we Włocławku, oznaczonej wówczas jako działka nr 25/5 (Włocławek KM 112/2), stanowiącej własność Państwa Cecylii i Mirosława małż. Ziółkowskich,
 10. Myśliwskiej, oznaczonej jako działka nr 25/16 (Włocławek KM 112/2) o pow. 0,2157 ha, na inny cel niż określony w umowie sprzedaży – akcie notarialnym z dnia 19 września 1988 r., A nr 1369/88 o sprzedaży nieruchomości i przepisów ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. Na mocy powyższego nastąpiło przeniesienie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod bazę remontowo – konserwacyjną W.S.M., nieruchomości położonej we Włocławku, oznaczonej wówczas jako działka nr 25/8 (Włocławek KM 112/2), stanowiącej własność Państwa Mirosławy i Józefa małż. Markowskich.

W związku z faktem, iż do dnia dzisiejszego, przedmiotowe nieruchomości nie zostały wykorzystane na realizację celu, na który zostały nabyte, stosownie do treści art. 136 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawiadamia się byłych właścicieli, współwłaścicieli lub ich spadkobierców
o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Zgodnie z treścią art. 136 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku niezłożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o możliwości zwrotu, uprawnienie do zwrotu nieruchomości lub jej części wygasa.       Stosownie do treści art. 136 ust. 3 powołanej ustawy, warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę zwaloryzowanego odszkodowania lub nieruchomości zamiennej, jeżeli została ona przyznana.  Z wnioskiem o zwrot nieruchomości występuje się do Prezydenta Miasta Włocławek na adres
Urząd Miasta Włocławek – Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 • ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość,
 • opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,
  www.bip.um.wlocl.pl,
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielony Rynek 11/1

Niniejsze zawiadomienie oraz złożenie wniosku o zwrot nieruchomości nie są równoznaczne z wydaniem pozytywnej decyzji w tym zakresie.”

Informacje

Rejestr zmian