Prezydent Miasta Włocławek informuje, że Gmina Miasto Włocławek ma zamiar użyć nieruchomość położoną we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 136 ust. 2, w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Prezydent Miasta Włocławek

informuje, że Gmina Miasto Włocławek ma zamiar użyć nieruchomość położoną we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego, oznaczoną jako działka nr 3/48 (Włocławek KM 114) o pow. 0,0948 ha,  na inny cel niż określony w umowie sprzedaży – akcie notarialnym z dnia 26 czerwca 1975 r., Rep. A nr 4215/1975 o sprzedaży nieruchomości i przepisów ówcześnie obowiązującej ustawy
z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Na mocy powyższego nastąpiło przeniesienie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa – Przedsiębiorstwa Państwowego – Specjalistycznego Przedsiębiorstwa Robót Malarsko – Antykorozyjnych Przemysłu Chemicznego „Korchem” we Włocławku, nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Grondy 22, oznaczonej wówczas jako działka nr 3/3 (Włocławek KM 114), stanowiącej współwłasność Pani Cecyli Czarneckiej, Józefa Piekarskiego, Haliny Szymańskiej, Marii Gawłowskiej

W związku z faktem, iż do dnia dzisiejszego, przedmiotowe nieruchomości nie zostały wykorzystane na realizację celu, na który zostały nabyte, stosownie do treści art. 136 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawiadamia się byłych właścicieli, współwłaścicieli lub ich spadkobierców
o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Zgodnie z treścią art. 136 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku niezłożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o możliwości zwrotu, uprawnienie do zwrotu nieruchomości lub jej części wygasa.       Stosownie do treści art. 136 ust. 3 powołanej ustawy, warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę zwaloryzowanego odszkodowania lub nieruchomości zamiennej, jeżeli została ona przyznana.

Z wnioskiem o zwrot nieruchomości występuje się do Prezydenta Miasta Włocławek na adres Urząd Miasta Włocławek – Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  • ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość,
  • opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, www.bip.um.wlocl.pl,
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielony Rynek 11/1

Niniejsze zawiadomienie oraz złożenie wniosku o zwrot nieruchomości nie są równoznaczne z wydaniem pozytywnej decyzji w tym zakresie.

Informacje

Rejestr zmian