Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta 28 sierpnia br. o godzinie12:00, w sali nr 20 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta zwołał posiedzenie na dzień 28 sierpnia br. na godzinę 12:00.

Obrady odbędą się w sali nr 20 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad Komisji.
 3. Opinia do projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok.
 4. Opinia do projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.
 5. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania przekraczającego rok budżetowy. ( na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie miasta Włocławek dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2020 r.).      
 6. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania przekraczającego rok budżetowy .( w zakresie przygotowania posiłków osobom uprawnionym).
 7. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania przekraczającego rok budżetowy.( z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek).  
 8. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania przekraczającego rok budżetowy.( związanych z dystrybucją biletów komunikacji miejskiej przy pomocy telefonii komórkowej).
 9. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania przekraczającego rok budżetowy.( dotyczy przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej.).
 10. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania przekraczającego rok budżetowy.(dotyczących budowy trasy średnicowej I etap od ulicy Toruńskiej)..
 11. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego zakupu energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek.              
 12. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego realizacji projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II edukacja przyszłości „, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 10 Inn0wacyjna edukacja , Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe , Poddziałanie – 10.2.2. Kształcenie ogólne.
 13. Opinia do projektu uchwały sprawie przekazania skargi.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian