Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miasta Włocławek

W dniu 27 listopada 2017 r. o godzinie 9:00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady XXXVI sesji Rady Miasta Włocławek.

Proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne.
a) otwarcie sesji
b) stwierdzenie quorum
c) przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji
d) zmiany do porządku obrad XXXVI sesji.

2. Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.

3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla „Krzywe Błota”.

4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Fredry 16, 16 a, 14 i 12 we Włocławku.

5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-1989.

6. Informacja na temat działalności spółek miejskich:
– Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
– Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

7. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Włocławek.

8. Projekt uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

10. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty albo rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających Gminie Miasto Włocławek jak również jej jednostkom organizacyjnym, warunków  dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017 – 2032”.

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego,  zawartego pomiędzy ulicą Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ul. Rzeczną, Parkiem im. Henryka Sienkiewicza, ul. Stefana Okrzei, rzeką Wisłą oraz rzeką Zgłowiączką.

13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  powołania Włocławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

16. Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.

17.  Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.

18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji  Rady Miasta.

19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

20. Informacje, oświadczenia i komunikaty.

21. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian