Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 30 maja 2018 roku

5. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na rok 2018.

6. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028.

7. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulic miasta Włocławek.

8. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.

9. Opinia do wniosku Prezydenta Miasta w sprawie umorzenia z urzędu należności pieniężnych Gminy Miasto Włocławek z tytułu najmu gminnych lokali wobec niżej wymienionych dłużników będących osobami fizycznymi, które zmarły :  P.T,  C.S, O.A, B.I, K J, B.A,Ź.B,  K.J, Ł. M , T. A, B. R , A.A,   O.C,K.Z, K.W,J.R, A.S,B.R, W.L, J.L.

10. Opinia do wniosku Prezydenta Miasta w sprawie umorzenia z urzędu należności pieniężnych przysługujących Gminie Miasto Włocławek z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego przy ul. B. 12 m  4A, którego głównym najemcą lokalu była K.K.

11. Opinia do wniosku Prezydenta Miasta w sprawie umorzenia z urzędu należności pieniężnych z tytułu najmu gminnych lokali mieszkalnych oraz innych opłat wobec wymienionych dłużników : M.J, Z.G,  K.K, A.D, R.W, D.K.

12. Opinia do wniosku Prezydenta Miasta w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Miasto Włocławek od M.D z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przy ulicy Ż. 65 m 23.

13. Opinia do wniosku Prezydenta Miasta w sprawie umorzenia z urzędu należności pieniężnych przysługujących Gminie Miasto Włocławek z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego przy ul. B. M.P. 25 m 4. Bezumownie z w/w lokalu korzystała zmarła E.M.

14. Opinia do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei, Wroniej, Al. Chopina, Warszawskiej.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian