Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 25 kwietnia 2018 roku

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbędzie się w dniu 25 kwietnia br. o godzinie 12:00 w sali nr 5 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r.

3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad Komisji

4. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego utrzymania i konserwacji urządzeń, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, służących do oświetlenia ulic.

5. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego oczyszczania miasta.

6. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek.

7. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego utrzymania terenów zieleni w mieście.

8. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego realizacji projektu pn. „Włocławek zawodowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

9. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku‘’.

10. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą  „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem’’.

11. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ‘’.

12. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą  „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej’’.

13. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą ‘’Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II.

14. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy.

15. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy.

16. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg”.

17. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok.

18. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

19. Opinia do projektu uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

20. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych  z realizacją projektu pn. „Włocławek-miasto aktywnych rodziców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy”, Działanie 8.4. „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego”, Poddziałanie 8.4.1 „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących  funkcje opiekuńcze”).

21. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych  z realizacją projektu pn. „Aktywność to przyszłość” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

22. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych   z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku” w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 .

23. Wolne wnioski i zapytania

24. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian