Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 13 kwietnia 2018 roku

Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta  odbędzie się  w dniu 13 kwietnia br. o godzinie 12:30 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia tj. z dnia 21 marca 2018 r.
  3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
  4. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok 2018.
  5. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2028.
  6. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian