Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.10.2017 Zarządzenie nr 270/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (210/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (209/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Obwieszczenie z dnia 12 października 2017 roku Prezydent Miasta Włocławek zawiadamiam o wniesionym odwołaniu od decyzji Prezydenta Miasta Włocławek Nr 323/2017 z dnia 20 września 2017 roku (znak: UA.AB.6740.462.2017) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Płockiej na odcinku od ulicy Teligi do Ronda Ks. J. Popiełuszki, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych” we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28 dz. nr 38/21 KM 111/2 Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 12/14. Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE wraz z przyłączami gazowymi dn 32 PE na terenie działek nr 76, 77, 102, 103, 71/110, 71/111, 106/11, 72, 68/2, 64, 63/1, 61, 60, 57, 56, 52, 50, 47, 44, 43/1, 35/2, 32/4, 31, 28/2, 28/1, 27, 24, 32/3, 35/1, 36, 67 obręb Włocławek KM 7/2, dz. nr 18, 16/3, 19, 16/11, 24/3 obręb Włocławek KM 8/1 przy ul. Willowej we Włocławku. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.10.2017 FN05 – Stwierdzenie nadpłaty Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.10.2017 FN04 – Zaświadczenia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.10.2017 FN03 – Zwrot opłaty skarbowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.10.2017 FN02 – Wyrejestrowanie podatnika z ewidencji opłaty od posiadania psów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.10.2017 FN01 – Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A o posiadanych środkach transportowych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2017 Decyzja (199/dec/2017) Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 3/18, 3/21, 3/30 obręb Włocławek KM 114 oraz działek nr 2/72 i 2/74 obręb Włocławek KM 115 przy alei Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Zarządzenie nr 269/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2017 r. w sprawie opracowania planów przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
« 1 2 3 4 5 316 317 »