Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2018 Porządek obrad komisji Edukacji odbywającej się 20 marca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Komisja Edukacji Rady Miasta odbędzie swoje posiedzenie w dniu 20 marca br. o godzinie 13:30 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ulicy Zielony Rybek 11/13. Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Porządek obrad komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej odbywającego się 20 marca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Dnia 20 marca br. o godz. 12:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miasta Włocławek w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20. Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Porządek obrad komisji Kultury i Sportu odbywającego się 23 marca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Dnia 23 marca br. o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Włocławek w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20. Szczegóły
Akty prawne 14.03.2018 Uchwała nr XXXIX/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2018 Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (7/post/2018) Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Informacja Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 73/18 z dnia 14 marca 2018r., umorzono postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenie na budowę budynku i konstrukcji wsporczych instalacji odzysku glikolu, na terenie działki nr 17/1 obręb Azoty przy ul. Krzywa Góra 19 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2018 Decyzja (55/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej n/c dn 110 mm wraz z przyłączem gazowym do dz. nr 16 KM 72/2 (do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) na terenie dz. nr 103/8, 43/2, 46, 16 obręb Włocławek KM 72/2 położonych przy ul. Kochanowskiego i ul. Konopnickiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (54/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Zarządzenie nr 59/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Zawiadomienie – Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej”. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 379 380 »