Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 18.01.2019 RM11 – Zaświadczenie o posiadaniu wpisu w archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Zarządzenie Nr 12/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę pętli i zatoki autobusowej, chodników oraz ścieżek rowerowych wraz z budową infrastruktury technicznej: odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującego uzbrojenia terenu przy ulicy Promiennej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ulicy Toruńskiej”, na terenie działek nr 2/15 i 5 obręb Włocławek KM 30 przy ulicy Promiennej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Realizacja mieszalni lakierów w budynku magazynowym zlokalizowanym na terenie Akzo Nobel Centrum Dystrybucji we Włocławku ul. Duninowska 9” Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Zarządzenie Nr 11/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Zarządzenie Nr 10/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku problemów występujących w ubezpieczeniach upraw (rzepak) Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Wycinka drzew na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa 8 szt. niszczarek Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Fredry 20 dz. nr 267 KM 73 Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.01.2019 Goniec – 2 pracowników w Referacie Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.01.2019 Decyzja o umorzeniu postępowania (11/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miasta Włocławek w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wiaty (zadaszenia) nad częścią poletka magazynowego skratek na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków, na terenie działki nr 1/5 obręb Włocławek KM 25 przy ul. Toruńskiej 146 we Włocławku Szczegóły
« 1 2 3 4 494 495 »