Ogłoszenie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego

OGŁOSZENIE KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

1. Gmina Miasto Włocławek reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek ogłasza Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2077).

2.  Celem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasto Włocławek, świadczącego usługi ubezpieczeniowe w zakresie „Kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji”.

3. Do niniejszego konkursu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).

4. Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w formie pisemnej na stanowisku ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek – Urząd Miasta Włocławek, 87-800 Włocławek, Zielony Rynek 11/13 (parter) lub przesłać drogą pocztową na adres Urząd Miasta Włocławek, 87-800 Włocławek, Zielony Rynek 11/13, Urząd Miasta Włocławek, 87-800 Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

5. Termin składania ofert upływa w dnia  20 czerwca 2017 roku o godz. 9:00

6. Wszelkie pytania i wnioski dotyczące postępowania konkursowego należy kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta Włocławek, 87-800 Włocławek, Zielony Rynek 11/13lub e-mailem na adres: poczta[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

7. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:

Edward Zagórski, tel. +48 54 414 48 48, e-mail: ezagorski[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Jarosław Kwiatkowski, tel. + 48 54 414 43 80, e-mail: jkwiatkowski[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

8. Szczegółowe warunki konkursu określono w REGULAMINIE KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENOWEGO, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zarządzenie nr 152/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursu oraz powołania komisji w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasto Włocławek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian