Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o zebranych materiałach ul. Żytnia 53

Obwieszczenie

w sprawie zawiadomienia stron o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 23/23 (Włocławek KM 111/1), strony postępowania mogą uzupełnić zebrany materiał dowodowy, zapoznać się z dokumentami, a w szczególności z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym ustalono wartość nieruchomości nabytej z mocy prawa na własność Gminy Miasto Włocławek, w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3-go Maja 22, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni licząc od dnia dokonania zawiadomienia.

Mając na uwadze art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że załatwienie niniejszej sprawy nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego ze względu na jej skomplikowany charakter.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do 31 maja 2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian