Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej sieci ORANGE Polska SA tj. budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w skład której wchodzą: stalowa wieża kratownicowa osadzona na fundamencie o wysokości: od ok. 40,48 m (bez odgromnika) do ok. 45,5 m (z odgromnikiem), wraz z systemem antenowym tj.: 6 anten sektorowych pracujących w pasmach 900/2600 i 800/1800/2100 i 1 anteną radioliniową, urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze posadowione na prefabrykowanej płycie żelbetowej u podstawy wieży, moduły radiowe, systemowe, zasilające, okablowanie prowadzone pionowo i poziomo drogami kablowymi (drabinki, korytka kablowe), linia zasilająca, elementy torów antenowych oraz 3 szafy telekomunikacyjne na terenie działki nr 31 obręb Włocławek KM 26

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.) zawiadamiam, że w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek firmy ORANGE POLSKA S.A. reprezentowanej przez Pana Marcina Michalskiego ATEM-Polska Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej sieci ORANGE Polska SA tj. budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w skład której wchodzą: stalowa wieża kratownicowa osadzona na fundamencie o wysokości: od ok. 40,48 m (bez odgromnika) do ok. 45,5 m (z odgromnikiem), wraz z systemem antenowym tj.: 6 anten sektorowych pracujących w pasmach 900/2600 i 800/1800/2100 i 1 anteną radioliniową, urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze posadowione na prefabrykowanej płycie żelbetowej u podstawy wieży, moduły radiowe, systemowe, zasilające, okablowanie prowadzone pionowo i poziomo drogami kablowymi (drabinki, korytka kablowe), linia zasilająca, elementy torów antenowych oraz 3 szafy telekomunikacyjne na terenie działki nr 31 obręb Włocławek KM 26 położonej przy ul. Korabnickiej 2 we Włocławku informuję że:

  • Postanowieniem z dnia 21 marca 2019 r. Prezydent Miasta Włocławek uwzględnił żądanie dowodowe i dopuścił dowód w postaci opinii biegłego w zakresie m.in. kwalifikowania przedsięwzięć, analizy rozkładu mocy, zasięgu dopuszczalnych poziomów pól elektroenergetycznych sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów, badań i pomiarów pól, celem oceny wniosku o budowę stacji telefonii komórkowej w zakresie oddziaływania na środowisko w związku ze złożonymi zastrzeżeniami do danych zawartych w dokumentacji przedłożonej przez wnioskodawcę oraz uwzględnił żądanie dotyczące przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.
  • Rozprawa administracyjna odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 pok. 405. Na podstawie art. 90 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wzywa się strony postępowania do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów, innych dowodów i do stawienia się na rozprawie osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników.

Strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 405 IV piętro, z treścią w/w postanowienia oraz zawiadomienia o rozprawie administracyjnej.

Informacje

Rejestr zmian