Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Wienieckiej na odcinku od ulicy Wesołej w kierunku ulicy Toruńskiej, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania: pn.: „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych” we Włocławku, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych we Włocławku.

Zgodnie z art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek właściwego zarządcy drogi – Prezydenta Miasta Włocławek, w dniu 20 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja Nr 100/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Wienieckiej na odcinku od ulicy Wesołej w kierunku ulicy Toruńskiej, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania: pn.: „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych” we Włocławku, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych we Włocławku:

tworzących pas drogowy:

1)  nowo powstałych działkach ewidencyjnych:

–  dz. nr 2/8 obręb Włocławek KM 37 (powstała z działki nr 2/3),

– dz. nr 2/6 obręb Włocławek KM 37 (powstała z działki nr 2/2),

– dz. nr 2/4 obręb Włocławek KM 37 powstała z działki nr 2/1),

– dz. nr 1/1 obręb Włocławek KM 37 (powstała z działki nr 1),

2) istniejących działkach ewidencyjnych:

–   dz. nr 2/3, 2/2, 2/1, 1 obręb Włocławek KM 37,

–  dz. nr 6/5, 6/4, 11 obręb Włocławek KM 38,

–  dz. nr 12, 10/3 obręb Włocławek KM 33,

–  dz. nr 4 obręb Włocławek KM 28 we Włocławku.

Właściciele (osoby fizyczne, organy administracji państwowej, jednostki organizacyjne, użytkownicy wieczyści) działek położonych w rejonie nieruchomości objętych decyzją, w ciągu 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 404 (IV piętro).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian