Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Grodzkiej od km 2+140 do km 3+250 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zgodnie z art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015r., poz. 2031) zawiadamiam, że na wniosek właściwego zarządcy drogi – Prezydenta Miasta Włocławek reprezentowanego przez Pana Mariusza Andlera, w dniu 14 września 2017r. została wydana decyzja Nr 316/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Grodzkiej od km 2+140 do km 3+250 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych we Włocławku:

tworzących pas drogowy:

1) nowo powstałych działkach ewidencyjnych:

  • §  dz. nr 11/18 obręb Włocławek KM 3 (powstała z działki nr 11/15),
  • §  dz. nr 2/16 obręb Włocławek KM 4 (powstała z działki nr 2/15),

2) istniejących działkach ewidencyjnych:

  • §  dz. nr  14 obręb Włocławek KM 2,
  • §  dz. nr 9/3, 10/5, 12 obręb Włocławek KM 3,
  • §  dz. nr 1/20, 3/2, 4/6, 23 obręb Włocławek KM 4,

Właściciele (osoby fizyczne, organy administracji państwowej, jednostki organizacyjne, użytkownicy wieczyści) działek położonych w rejonie nieruchomości objętych decyzją, w ciągu 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony  Rynek 11/13, w pokoju nr 404 (IV piętro)

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian