Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Stromej we Włocławku, na terenie działek nr 11/1, 12/1, 1/14, 1/19, 2/5, 2/6, 5/11, 12/2, 1/13, 1/15*, 1/20*, 2/1*, 6/1*, 6/2*, 7* obręb Włocławek KM 10 we Włocławku.* – działki podlegające podziałowi.

Zgodnie z art. 11c oraz 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek właściwego zarządcy drogi, Prezydenta Miasta Włocławek, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Stromej we Włocławku, na terenie działek nr 11/1, 12/1, 1/14, 1/19, 2/5, 2/6, 5/11, 12/2, 1/13, 1/15*, 1/20*, 2/1*, 6/1*, 6/2*, 7* obręb Włocławek KM 10 we Włocławku.*  – działki podlegające podziałowi

Akta sprawy można przeglądać w Urzędzie Miasta Włocławek – Wydziale Urbanistyki i Architektury przy Zielonym Rynku 11/13, w pokoju 404 (IV piętro), w godzinach urzędowania. Tam można również zgłaszać, do czasu wydania rozstrzygnięcia w sprawie, ewentualne uwagi i wnioski.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian