Obwieszczenie o wydanym postanowieniu z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Nr 12/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. znak: UA.WZ.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej WŁOCŁAWEK WRC / 47191 wraz z przyłączem elektro¬energetycznym – stalowej wieży kratowej o wysokości całkowitej do 52 m z 6 antenami sektorowymi, 1 anteną radioliniową, szafami telekomunikacyjnymi oraz fundamentami dla wieży i szaf telekomunikacyjnych na terenie działki nr 173/9 obręb Krzywa Góra przy ul. Toruńskiej 169a we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że postanowieniem z dnia 8 marca 2018 r. sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji Nr 12/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r., znak: UA.WZ.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej WŁOCŁAWEK WRC / 47191 wraz z przyłączem elektro­energetycznym – stalowej wieży kratowej o wysokości całkowitej do 52 m z 6 antenami sektorowymi, 1 anteną radioliniową, szafami telekomunikacyjnymi oraz fundamentami dla wieży i szaf telekomunikacyjnych na terenie działki nr 173/9 obręb Krzywa Góra przy ul. Toruńskiej 169a we Włocławku

Z treścią niniejszego postanowienia strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, pokój nr 405, IV piętro.

                                                                                             P O U C Z E N I E

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Informacje

Rejestr zmian