Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej sieci ORANGE Polska SA tj.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem firmy ORANGE POLSKA S.A. reprezentowanej przez Pana Marcina Michalskiego ATEM-Polska Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej sieci ORANGE Polska SA tj. budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w skład której wchodzą: stalowa wieża kratownicowa osadzona na fundamencie o wysokości: od ok. 40,48 m (bez odgromnika) do ok. 45,5 m (z odgromnikiem), wraz z systemem antenowym tj.: 6 anten sektorowych pracujących w pasmach 900/2600 i 800/1800/2100 i 1 anteną radioliniową, urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze posadowione na prefabrykowanej płycie żelbetowej u podstawy wieży, moduły radiowe, systemowe, zasilające, okablowanie prowadzone pionowo i poziomo drogami kablowymi (drabinki, korytka kablowe), linia zasilająca, elementy torów antenowych oraz 3 szafy telekomunikacyjne na terenie działki nr 31 obręb Włocławek KM 26 położonej przy ul. Korabnickiej 2 we Włocławku, Prezydent Miasta Włocławek postanowieniem z dnia 28 lutego 2019 r. nałożył na inwestora obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy następujących dokumentów:

  • wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • karty informacyjnej przedsięwzięcia;
  • poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  • informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ciągu 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 405 IV piętro, z treścią w/w postanowienia.

 

Informacje

Rejestr zmian