Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE z przyłączem gazowym n/c dn 63 PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego we Włocławku przy ulicy Witoszyńskiej 10, na terenie działek nr 17/5 i 26 obręb Włocławek KM 4.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że Prezydent Miasta Włocławek postanowieniem z dnia 21 marca 2019 r. prostuje z urzędu oczywistą omyłkę w Decyzji Nr 2/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE z przyłączem gazowym n/c dn 63 PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego we Włocławku przy ulicy Witoszyńskiej 10,  na terenie działek nr 17/5 i 26 obręb Włocławek KM 4.

Strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ciągu 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 412 IV piętro, z treścią w/w postanowienia.

Informacje

Rejestr zmian