Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę została wydana decyzja Nr 419/19 (znak: UA.AB.6740.684.2019), zatwierdzająca zamienny projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na zadanie: „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” – budowa, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku wraz z zagospodarowaniem terenu

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Kujawsko – Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Grzegorza Chmiela w dniu 05.11.2019 r. została wydana decyzja Nr 419/19 (znak: UA.AB.6740.684.2019), zatwierdzająca zamienny projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na zadanie: „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” – budowa, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku wraz z zagospodarowaniem terenu (obejmującym drogowy układ komunikacyjny, parkingi oraz niezbędną infrastrukturę techniczną), w tym części budynków w ramach zadania „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (adaptacja budynków – nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku” oraz budowa lądowiska LPR na dachu skrzydła B4 i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku nr 13, na terenie działek nr 2/32, 2/33, 2/1 obręb Włocławek KM 124/1 przy ul. Wienieckiej 49 we Włocławku.

Z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 404, IV piętro w ciągu 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informacje

Rejestr zmian