Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku usługowego „TARTAR”

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081; z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Michała Plucińskiego prowadzącego działalność pod nazwą Z.P.U. „TARTAR” Michał Pluciński reprezentowanego przez Pana Pawła Wasielewskiego została wydana w dniu 12.08.2019 r. decyzja Nr 278/19 (znak: UA.AB.6740.101.2019), w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Włocławek Nr 309/17 z dnia 12 września 2017 r. (znak: UA.AB.6740.246.2017) oraz zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego na zadanie: budowa budynku usługowego „TARTAR” (kat. XVII) – spopielarni szczątków ludzkich wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami wod. – kan., elementami infrastruktury technicznej (w tym 16 miejscami postojowymi, zjazdem z ulicy Komunalnej), ośmioma zbiornikami podziemnymi o pojemności 4,85 m3 każdy, wewnętrzną instalacją gazową, na terenie działek nr 4/4, 4/9, 4/11 i 4/12 obręb Włocławek KM 108 przy ulicy Cmentarnej 12 we Włocławku.

Z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 404, IV piętro w ciągu 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Po upływie 14 dni obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę uważa się za dokonane.

Informacje

Rejestr zmian