Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) przy ulicy Polnej, Żytniej i 14 Pułku Piechoty na terenie działek nr 174 obręb Włocławek KM 106, nr 18, 19, 11/1, 12, 66/3, 2/2, 20/3, 13, 4/21, 4/29, 6, 17/1, 17/2, 16/1, 16/2, 15, 14, 27/2, 27/1, 28/1, 65/1, 28/2, 26, 28/3, 28/4, 28/5, 28/7, 31, 29, 32/3 obręb Włocławek KM 105, nr 30/9, 32, 27 obręb Włocławek KM 113, nr 16/2 obręb Włocławek KM 86, nr 35 obręb Włocławek KM 111/1.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy reprezentowanej przez Pana Jacka Obidzińskiego w dniu 5 marca 2019 roku została wydana decyzja Nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) przy ulicy Polnej, Żytniej i 14 Pułku Piechoty na terenie działek nr 174 obręb Włocławek KM 106, nr 18, 19, 11/1, 12, 66/3, 2/2, 20/3, 13, 4/21, 4/29, 6, 17/1, 17/2, 16/1, 16/2, 15, 14, 27/2, 27/1, 28/1, 65/1, 28/2, 26, 28/3, 28/4, 28/5, 28/7, 31, 29, 32/3 obręb Włocławek KM 105,
nr 30/9, 32, 27 obręb Włocławek KM 113, nr 16/2 obręb Włocławek KM 86, nr 35 obręb Włocławek KM 111/1
.

Z treścią niniejszej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, pokój nr 412, IV piętro.

                                                                                           P O U C Z E N I E

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeks postępowania administracyjnego). Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. W przypadku zrzeczenia się odwołania, nie przysługuje prawo do zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. Decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne.

Informacje

Rejestr zmian