Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do redukcji emisji LZO” na terenie działki o numerze ewidencyjnym 3/28 obręb Włocławek KM 114

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

 Prezydent Miasta Włocławek

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.10.2018 r. znak: S.6220.31.2018 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do redukcji emisji LZO” na terenie działki o numerze ewidencyjnym 3/28 obręb Włocławek KM 114

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek spółki Salamander Window & Door Systems S.A. Al. Kazimierza Wielkiego 6A, 87-800 Włocławek.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w Wydziale Środowiska ul. 3  Maja 22, I piętro, pokój nr 19/20, w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30; wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00; piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00.

Informacje

Rejestr zmian