Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 41910 „Włocławek Zazamcze 2”

Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 16.04.2019 roku decyzji nr 7/2019 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 41910 „Włocławek Zazamcze 2”: wieży stalowej, kratownicowej o wysokości do 48,5m z drabinką kablową i drabinką włazową z systemem asekuracji Faba, 3 anten sektorowych BSA 1041 oraz 9 anten sektorowych BSA 1064 (montaż na konstrukcjach wsporczych wieży na wysokości 42 m n.p.t. – środek elektryczny anten), 6 anten radiolinii RLA (1) 80-03 oraz 4 anten radiolinii RLA (1) 80-06 (montaż na konstrukcjach wsporczych wieży na wysokości od 45,5m do 47,5 m n.p.t. – środek elektryczny anten), ogrodzenia terenu stacji zintegrowanego z wieżą, podestów obsługowych, szaf telekomunikacyjnych na podestach z urządzeniami telekomunikacyjnymi na terenie działki nr 7/6 obręb Włocławek KM 38 położonej przy ul. Rysiej 6a we Włocławku na wniosek POLKOMTEL Sp. z o.o. złożony przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Rasiewicza.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40 w pokoju nr 115 w godzinach pracy urzędu.

Informacje

Rejestr zmian