Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku stacji uzdatniania wody „Zawiśle”, w ramach zadania: Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Zawiśle” we Włocławku

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. reprezentowanego przez Pana Pawła Grzesika i Pana Andrzeja Białeckiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku stacji uzdatniania wody „Zawiśle”, zbiornika retencyjnego wód popłucznych V=70m3 i komory wodomierzowej K3a wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 1/2, 55/3 obręb Włocławek KM 1, dz. nr 67/1, 16/22, 16/29, 16/12, 66/4, 57/3, 67/2 obręb Włocławek KM 9/1, dz. nr 41, 5 obręb Włocławek KM 9/2 przy ul. Chełmickiej 25/27 we Włocławku w ramach zadania: Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Zawiśle” we Włocławku.

Strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ciągu 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia mogą w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 405 IV piętro, zapoznać się z zakresem projektowanej inwestycji i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

Po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane.

Informacje

Rejestr zmian