Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciostanowiskowej, bezdotykowej myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 1/12 obręb Włocławek KM 74/1 przy ul. Falbanka we Włocławku.

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49, art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 73 ust.1  art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r., poz. 2081 t.j.)  zawiadamia strony postępowania, że w dniu 3 czerwca 2020 r. na wniosek ANYTRAM Robert Szczepański we Włocławku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciostanowiskowej, bezdotykowej myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 1/12 obręb Włocławek KM 74/1 przy ul. Falbanka we Włocławku.

W związku z tym właściciele działek (osoby fizyczne, organy administracji państwowej, jednostki organizacyjne) znajdujących się w odległości 100 m  od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie w ciągu 14 dni mogą zapoznać się z zakresem planowanego przedsięwzięcia i zgłosić ewentualne zastrzeżenia.

Pouczenie

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem COVID-19, zgodnie z Zarządzeniem Nr 110a/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13.03.2020 r., Urząd Miasta Włocławek od dnia 14 marca 2020 r. jest nieczynny dla interesantów.

Pisma i inne dokumenty można składać w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku – poprzez wrzucenie ich do wystawionych urn (bez potwierdzenia wpływu do Urzędu).

W przypadku konieczności uzyskania bliższych informacji w niniejszej sprawie, bądź w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt telefoniczny pod numerami: 54 414 429 92 , 414 41 66 lub drogą mailową na adres  srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje

Rejestr zmian