Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV relacji Włocławek -Machnacz oraz wyposażenie pola w rozdzielni SN-15kV GPZ „Włocławek Zachód”

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.:Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

zawiadamiam,

o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV relacji Włocławek -Machnacz oraz wyposażenie pola w rozdzielni SN-15kV GPZ „Włocławek Zachód” na działkach nr ewid. 16, 14/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 38, nr ewid. 14/3, 10/9, 10/10, 10/8, 10/7, 10/27, U/4, U/3, 14/5, 5/1, 13, 4/5, 10/12, 12 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 39, nr ewid. 21/2, 1/24, 21/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 40, nr ewid. 14/2, 14/1, 8/1, 13/2, 6/3, 14/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 60, Miasto Włocławek i działkach nr ewid. 359, 358, 357, 360, 288, 361, 341, 344, 286, 287 położonych w obrębie ewidencyjnym Wieniec Zalesię, nr ewid. 368, 363, 361, 252, 304, 261/1, 375, 24/3, 24/6, 127/5,127/4,124/1,121/3, 113/5, 24/4, 24/5, 24/1,19, 91/3,114, 91/6, 93/1, 93/2położonych w obrębie ewidencyjnym Machnacz, gnu Brześć Kujawski.

Z zebranym materiałem dowodowym prowadzonego postępowania administracyjnego w wymienionej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, Pl. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski, Wydział Inwestycji i Infrastruktury, pok. Nr 6

w godz. 7:30 – 14:00   w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 kpa strona w określonym wyżej terminie może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian